LAPSEHOIUTEENUSE HÜVITAMINE

Lapsehoiuteenuse hüvitist makstakse lapsevanemale, lapse eestkostjale või lapse hooldajale (kes hooldab last lapse perekonnas hooldamise lepingu alusel):

  1. kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn. Hooldaja, kellel on lapse perekonnas hooldamise leping sõlmitud Tallinna linnaga ja kellele Tallinna linn maksab lapse perekonnas hooldamise eest toetust, ei pea rahvastikuregistri järgi olema Tallinna linna elanik;
  2. kui lapse, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, rahvastikuregistrijärgne elukoht on Tallinn;
  3. kui laps, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse, ei ole kantud ühegi munitsipaallasteaia või eralasteaia nimekirja.

Õigus taotleda hüvitist tekib järgmisel päeval arvates päevast, mil lõpetatakse vanemahüvitise maksmine selle lapse eest, kelle jaoks lapsehoiuteenust ostetakse. Õigus taotleda hüvitist lõpeb lapse kandmisel koolieelse lasteasutuse või kooli nimekirja.

2022. aastal on hüvitise määraks 200€ ühes kalendrikuus ühe lapse kohta, millele lisandub toidutasu hüvitis.

Hüvitist makstakse järgmiselt:

  1. 100% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise pooleteisekordse määraga võrdne või sellest suurem;
  2. 50% hüvitise määrast, kui teenuse eest on tasutud summas, mis on hüvitise määraga võrdne või sellest suurem, kuid väiksem hüvitise pooleteisekordsest määrast.

Hüvitise arvestusperioodiks on kalendrikuu, mille jooksul saadud teenuse eest tehtud ja dokumentaalselt tõendatud kulutused hüvitatakse lapsehoiuteenuse kasutamise ajal kehtinud korras ja määras.

Hüvitise taotlejal on õigus esitada taotlus kolme kuu jooksul pärast lapsehoiuteenuse kasutamise kuud.


Lisainformatsioon taotlemise kohta: https://www.tallinn.ee/Teenus-Lapsehoiutoetus